Vedtægter

Vedtægter

Foreningens vedtægter

 

 • . 1.

FORENINGENS NAVN:

Foreningens navn er KORUP IDRÆTSFORENINGS HÅNDBOLDAFDELING med hjemsted i KORUP - Odense Kommune

 

 • . 2.

FORMÅL:

Afdelingens formål er at samle interesserede, herunder børn og unge under 25 år,  til håndbold og kammeratligt samvær, samt at varetage medlemmernes fælles interesser inden for de af afdelingen afstukne rammer.

 

 • . 3.

MEDLEMSKAB:

Indmeldelsen sker digitalt via klubbens hjemmeside. Samtidig skal et betalingskort aktiveres.
Udmeldelse skal ligeledes ske digitalt via klubbens hjemmeside.
Desuden skal medlemmet sende en E-mail til kassereren eller dennes stedfortræder.
Der optages såvel aktive som passive medlemmer i afdelingen.

Et medlem med over tre måneders kontingent restance kan af bestyrelsen udelukkes af afdelingen. Udelukkelsen kan først hæves, når det skyldige kontingent er indbetalt.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Dog først efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op på første generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket.

 

 • . 4

TILHØRSFORHOLD:

Afdelingen skal være medlem af DHF. (Dansk Håndbold Forbund)

 

 • . 5

BESTYRELSEN:

Bestyrelsen består af Formand, Ungdomsformand, Kasserer og Sekretær, samt det antal bestyrelsesmedlemmer, afdelingen har behov for. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling af afdelingens stemmeberettigede medlemmer.

Formand og Kasserer skal være myndige.
Foreningens daglige drift og ledelse varetages af to personer – formanden og kassereren.

Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for to år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige årstal, og de øvrige i ulige årstal. Der vælges to suppleanter for et år.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for afdelingen.

Bestyrelsen holder møder efter behov.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelse af sager, der behandles på mødet, træffes ved simpel stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen leder det sportslige arbejde indenfor afdelingen. Bestyrelsen har ret og pligt til at administrere efter det godkendte budget, men større udgifter udover de i budgettet fastlagte bør godkendes af Hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, afdelingen har behov for. Udvalgene vælges normalt for et år.

Bestyrelsen er - når særlig forhold taler herfor - berettiget til at meddele medlemmer hel eller delvis kontingentfrihed.

 • . 6:

REGNSKAB OG KONTINGENT:

Regnskabsåret er kalenderåret.

I afdelingens kasse indgår kontingenter fra afdelingens medlemmer samt evt. kommunale tilskud. Afdelingens bestyrelse fastsætter kontingentet. Opstår der vanskeligheder, kan afdelingen anmode hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening om at tage skridt til løsning af vanskelighederne.

Afdelingen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, og regnskabet skal forsynes med revisorpåtegning af de Jfr. §7 valgte revisorer.

Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

 • . 7:

REVISION:

Til at varetage revision af regnskaberne vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer , der gennemgår og reviderer foreningens regnskab. Revisorer vælges for en periode af 2 år

Der vælges 1 revisorsuppleant. Suppleanten vælges for 1 år.

 

 • . 8:

GENERALFORSAMLING OG AFSTEMNING:

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.

Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemsantal, dog undtaget de i §10 og §11 nævnte tilfælde.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest fire døgn før generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af afdelingen mindst en måned før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemnings-metoderne.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker/kræver det.

Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører (kan varetages af afdelingens sekretær)
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Plan for kommende år.
 5. Forelæggelse af regnskab.
 6. Budget for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelse jfr. §5.
 9. Valg af revisorer jfr. §7.
 10. Eventuelt.

 

 • . 9:

EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER:

Ekstraordinære generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med en uges varsel og skal indkaldes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at ønske herom, ledsaget af motiveret dagsorden, er modtaget af formanden.

 

 • . 10:

LOVÆNDRINGER:

Forandringer af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling.
Hvis også 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

 • . 11:

FORENINGENS OPLØSNING:

Beslutning om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Et eventuelt overskud ved afdelingens opløsning skal tilfalde idrætsformål i Korupområdet.

 

Lovene er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 1988

 

 

 

To lovforslagsændringer i §3 og §5 er vedtaget ved generalforsamlingen 31. august 2020

 

 • . 3.

MEDLEMSKAB:

Indmeldelsen sker digitalt via klubbens hjemmeside. Samtidig skal det betalingskort aktiveres.
Udmeldelse skal ligeledes ske digitalt via klubbens hjemmeside.
Desuden skal medlemmet sende en E-mail til kassereren eller dennes stedfortræder.

 • . 5

BESTYRELSEN:

Foreningens daglige drift og ledelse varetages af to personer – formanden og kassereren.


Lovene er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16 juni 1988


Opdateret 31. august 2020

VIP sponsorer